Политика по качеството

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

от Управителя на Строителна фирма  “МИАН КОНСУЛТ” ЕООД

 относно

политиката по качество, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд

“Миан консулт” ЕООД е строително дружество и извършва строителство на промишлени, жилищни и административни сгради, както и ремонтно възстановителни дейности на сгради и съоръжения.

В променените пазарни условия на изостряща се конкуренция, настоящето ни членство в Европейския съюз и все по-строги изисквания за качеството на продуктите които ние предлагаме, към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и към запазване на околната среда, ние съзнаваме, че успешен бизнес сега е възможен само чрез съобразяване с изискванията на международните стандарти  ISO 9001 : 2008,  ISO 14001 : 2004  и  OHSAS 18001 : 2007.

За да запази съществуващите и разшири пазарните си позиции занапред “МИАН КОНСУЛТ” ЕООД изгражда своята политика по отношение на качеството, околната среда здравето и безопасността при работа като си поставя следните цели и ангажименти:

 •      Да усъвършенства дейността си, като се стреми да отговори на изискванията на българските и международни стандарти, за да посрещне предизвикателствата на конкуренцията на вътрешния и международен пазар;

 •      Да постигне, поддържа и се стреми непрекъснато да подобрява качеството на изпълняваните строежи и произвежданите продукти в съответствие с изискванията на българските и международни стандарти по отношение на техническото равнище и качество и безопасност за здравето на работещите;

 •      Да се съобрази с нормативните актове, свързани с дейността й, с опасностите и рисковете за здравето и безопасността при работа, с въздействията върху околната среда, със своите технологични възможности, със своите финансови, търговски и управленски изисквания, както и с мнението на заинтересуваните страни;

 •      Да обръща специално внимание на информацията или данните, получени от персонала, който е най–вероятно да бъде засегнат от опасности за здравето, както и информация или данни от външни източници, като контрагенти или заинтересовани страни;

 •      Ефективно и ефикасно да използва наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите;

 •      Да събира информация от клиентите за качеството на извършеното строителство и дали то се доближава до техните потребности и очаквания.

За достигане на поставените си цели ръководството на “МИАН КОНСУЛТ” ЕООД разработва политика по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд насочена към гарантирана защита интересите на своите работници и служители, така и на сегашни и бъдещи клиенти, като изгражда и поддържа сертифицирана интегрирана система по управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, на основата на  EN ISO 9001 : 2000,  ISO 14001 : 2004 и  OHSAS 18001 : 2007.

Политиката по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд се провежда в следните направления:

 1. Качество в работата

 • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на “МИАН КОНСУЛТ” ЕООД и поставяне на качеството на извършваните строително – монтажни работи и пълното съответствие с нормативните изисквания. Съществува постоянен стремеж за прилагане на най–новите материали и технологии в строителната практика;

 • Оптимизиране на процесите в дружеството – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;

 • Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици, превозвачи и подизпълнители на дружеството.

 1. Здравословни и безопасни условия на труд

 • Създаване на такива условия на труд, които не водят до наранявания или заболявания или фатални злополуки при работа и да създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на дружеството, подизпълнителите и други свързани с дейността лица;

 • Реализация на по–високи от минималните изисквания, определени нормативно като най–малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа, с което да осъществи по–добро ниво на предпазване на работещите;

 • Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/недопускане на рискове, наранявания или заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всичките му фази;

 • Разгласяване на Интегрираната Системата за Управление до целия персонал на дружеството, за да може те да осъзнаят своите задължения по отношение на здравето и безопасността при работа.

 1. Опазване на околната среда

 • Ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването;

 • Ангажимент за съответствие с приложимите правни и други изисквания, които се отнасят до аспектите на околната среда;

 • Идентифициране аспектите на околната среда, като се отчитат входните и изходните елементи (в т. ч.: планирани и непланирани), свързани със съответните настоящи и (преценени за целесъобразни) предишни дейности, продукти и услуги;

 • Извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на дружеството и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда;

 • Управление на идентифицираните значими аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци (производствени – опасни / отработени моторни масла, акумулаторни батерии, маслени филтри и др., електрическо и електронно оборудване и др./; неопасни /излезли от употреба автомобилни гуми, битови и др.), замърсяване (прах, шум, вибрации,), ресурси (строителни материали, горива, енергия, вода);

 • Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на всички аспекти на околната среда, съгласно Плановете ни за собствен мониторинг.

 1. Служители и работници

 • Планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;

 • Прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на дружеството, за качество на извършваните СМР, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

 1. Клиенти

 • Ефективно и ефикасно да се използват наличните материали, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите;

 • Отношенията с клиентите да се създават, поддържат и развиват на основата на честност и коректност;

 • Събиране на информация от клиентите за качеството на извършеното строителство и дали то се доближава до техните потребности и очаквания;

 • Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на “МИАН КОНСУЛТ” ЕООД.

 1. Анализ и оценка

 • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на строителните работи и системен контрол за изпълнение на поставените задачи във всички звена на дружеството;

 • Анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и оценка на тяхната ефективност/резултатност;

 • Оценка на операциите, които са свързани с идентифицираните значими аспекти на околната среда и осигуряване изпълнението им по начин, който контролира или намалява вредните въздействия, с оглед изпълнение изискванията на политиката по околната среда и постигане общите и конкретни цели;

 • Осигуряване на постоянно подобрение на дейността на “МИАН КОНСУЛТ” ЕООД, чрез вземане на решения и набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента резултати;

 • Усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с управление на качеството на продуктите и услугите, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

 1. Нормативни документи

 • Периодично идентифициране и достъп до изискванията на националните и международни нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваната от дружеството дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнение на всички задължения, наложени от този вид документи;

 • Всички приложими изисквания на нормативните актове и други изисквания, които дружеството е приело да изпълнява са взети предвид при разработване, внедряване и поддържане на интегрирана системата за управление.

Следвайки тази политика на управление, ние се стремим дружеството да се утвърди като предпочитан партньор на вътрешния строителен пазар.

 За изпълнението на целите и политиката си ръководството на „МИАН КОНСУЛТ” ЕООД разработи и внедри Интегрирана система за управление, отговаряща на стандартите  EN ISO 9001 : 2008,  ISO 14001 : 2004 и  OHSAS 18001 : 2007.

 • Интегрираната система за управление на „МИАН КОНСУЛТ” ЕООД е изградена на базата на международните стандарти  EN ISO 9001 : 2000,  OHSAS 18001 : 2007 и  ISO 14001 : 2004 и националните стандарти. Документирането на системата е осъществено на четири нива: Наръчник на Интегрираната Системата за Управление, Процедури от ИСУ, Работни процедури и записи;

 • Всеки работник и служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. При забелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки;

 • Квалификацията, професионализма и съзнателността на всеки служител е гаранция за качеството на изпълнените строежи;

 • Прилагането на принципа на превантивност на пропуските и грешките е по – важно от тяхното отстраняване в последствие;

 • Организацията за осъществяване на целите по качеството, управлението на здравословните и безопасни условия на труд и опазването и възпроизводството на околната среда има първостепенно значение в нашата дейност;

Управителят делегира права на ръководния персонал за постигане на целите по качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда. Той очаква и изисква от всички работници и служители лично участие за постигането на тези цели, с което непрекъснато да се подобрява ефикасността и ефективността на Интегрираната Системата за Управление.

С реализирането на тази политика се цели да се създадат предпоставки за разширяване на нашите пазари и за по-добри финансови резултати и просперитет. В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници от всички звена на дружеството да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.

                Като УПРАВИТЕЛ, аз декларирам своето лично участие и отговорност, за внедряване и поддържане на ефикасна система за управление съгласно  ISO  9001 : 2008,  ISO  14001 : 2004 и  OHSAS  18001 : 2007 и за изпълнението на обявената политика по качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

Управител:  инж. Милен Ангелов

01.11.2010 г.
гр. София

КЪМ  ОБЕКТИ

КЪМ  НАЧАЛНАТА  СТРАНИЦА